Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je:

  • Název: Obec Podolanka
  • Sídlo: Hlavní 15, 250 73 Podolanka
  • IČO: 00240605
  • Kontaktní telefon: +420 286 851 496
  • Kontaktní e-mail: obec.podolanka@podolanka.cz
  • ID datové schránky: x2yaryi

Obec Podolanka, jako správce a zpracovatel osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje
v souladu s Nařízením a platnou legislativou ČR. Zpracování osobních údajů provádíme výhradně na základě alespoň jednoho z právních titulů stanovených v článku 6 odst. 1 písm. a) – f) Nařízení, tj. zejména v rámci plnění právních povinností, které se na obec vztahují, nebo plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je obec pověřena. Dále údaje zpracováváme při plnění smlouvy, pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby, či na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při zpracování se správce řídí stanovenými principy vycházejícími z Nařízení (transparentnost, zákonnost, korektnost, přesnost, důvěrnost atd.). Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a uchováváme je po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou právními předpisy a spisovým a skartačním řádem. Vaše osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie a nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Obec Podolanka je jako správce odpovědná za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci jí zpracovávaných agend. Dále vyřizuje v souladu s Nařízením Vaše žádosti (např. o informace o zpracování Vašich osobních údajích, o opravu, o výmaz), námitky či stížnosti.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Bližší informace o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti obce, i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění v souladu s Nařízením, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

Na řádné nakládání s osobními údaji v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží také Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též „Pověřenec“). Povinnost jmenovat Pověřence ukládá obci čl. 37 odst. 1 písm. a) Nařízení.

V případě, že se na nás nebo Pověřence chcete obrátit s podnětem, dotazem či žádostí o uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, lze tak učinit (nejlépe písemně) na výše uvedených kontaktech. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jeho vyřešení.

Uplatněním práv subjektů údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vašeho podání, dotazu či požadavku, nebo se dále domníváte, že s Vašimi osobními údaji je zacházeno v rozporu s Nařízením, máte právo se obrátit
na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru